تبلیغات
معماهای جالب - جواب معمای انیشتین

جواب معمای انیشتین

جمعه 20 اسفند 1389 12:49 ق.ظنویسنده : محمد عرفان

 
- خونه ی ۱ مال نروژیه هست.
۱۴ - تنها همسایه ی نروژیه خونه ی شماره ی ۲ هست كه اون هم آبیه.
۸ - كسی كه تو خونه ی ۳ زندگی میكنه شیر دوست داره.
۱ - خونه ی انگلیسیه كه قرمزه باید ۳ یا ۴ یا ۵ باشه. / ۴ - خونه ی سبز باید ۳ یا ۴ باشه.
بنا بر این ترتیب رنگها می تواند یكی از دو حالت زیر باشد:

قرمز، سفید، سبز،‌ آبی، زرد
سفید، سبز، قرمز، آبی، زرد

پس خونه ی نروژیه زرد هست

۵ - خونه ی سبز قهوه دوست داره، ولی خونه ی ۳ طبق بند ۸ شیر دوست داره. پس خونه ی ۴ سبز هست كه قهوه هم دوست داره و خونه ی ۵ سفید و خونه ی ۳ هم قرمز كه انگلیسیه.

۷ - نروژیه (خونه ی ۱) دان هیل می كشه.
۱۱ - تنها همسایه ی نروژه كه خونه ی ۲ باشه اسب نگه میداره.

تا اینجا داریم:

5 - 4 - 3 - 2 - 1
سفید - سبز - قرمز - آبی - زرد
ـــــــــ - ـــــــ - انگلیسی - ـــــــــ - نروژی
ـــــــــ - قهوه - شیر - ــــــــ - ــــــــ
ــــــــ - ــــــــ - ــــــــ - ــــــــ - دان هیل
ــــــــ - ــــــــ - ــــــــ - اسب - ــــــــــ

۲ - سوئدیه كه سگ هم نگهداری می كنه باید توی خونه ی ۴ یا ۵ باشه.
۳ - دانماركیه كه چای دوست داره باید توی خونه ی ۲ یا ۵ باشه.
۱۳ - آلمانیه كه سیگار پرنس می كشه باید توی خونه ی ۲ یا ۴ یا ۵ باشه.


حالا یك فرض را در نظر می گیریم:

فرض كنیم آلمانیه توی خونه ی ۲ باشه، پس دانماركیه توی خونه ی ۵ هست و سوئدیه تو خونه ی ۴ هست. طبق بند ۱۲ كسی كه بلو مستر می كشه و آبجو دوست داره می تونه ۲ یا ۵ باشه؛ ولی طبق فرضی كه كردیم، آلمانیه كه پرنس می كشه توی خونه ی ۲ هست و دانماركیه كه توی خونه ی ۵ هست هم چای دوست داره!!!

پس فرضی كه كردیم غلط بود!!!

حالا یه فرض دیگه

فرض كنیم آلمانیه توی خونه ی ۴ باشه. پس سوئدیه توی خونه ی ۵ هست و دانماركیه توی خونه ی ۲

با چیزهایی كه تا الان میدونیم و فرض كردیم، جدول این شكلی میشه:

5 - 4 - 3 - 2 - 1
سفید - سبز - قرمز - آبی - زرد
سوئدی - آلمانی - انگلیسی - دانماركی - نروژی
ـــــــــ - قهوه - شیر - چای - ــــــــ
ــــــــ - پرنس - ــــــــ - ــــــــ - دان هیل
سگ - ــــــــ - ــــــــ - اسب - ــــــــــ

طبق بند ۱۲ كسی كه بلو مستر می كشه، آبجو دوست داره. خونه ی ۱ دان هیل می كشه، خونه های ۲ و ۳ و ۴ هم كه آبجو دوست ندارن! پس كسی كه بلو مستر می كشه توی خونه ی ۵ هست و آبجو هم دوست داره. تنها نوشیدنی باقیمانده آب هست كه اون رو هم نروژیه دوست داره!

طبق بند ۶ كسی كه پال مال می كشه، پرنده داره. خونه ی ۱ كه دان هیل میكشه. خونه ی ۲ هم اسب داره. خونه ی ۴ هم پرنس می كشه و خونه ی ۵ هم سگ داره! پس تنها خونه ی باقیمونده ۳ هست كه پال مال می كشه و پرنده داره.

تنها سگار باقیمونده بلندز هست كه مال خونه ی ۲ میشه.

طبق بند ۱۰ كسی كه بلندز می كشه (یعنی خونه ی ۲) همسایه ای داره (۱ یا ۳ ) كه گربه داره. خونه ی ۳ كه پرنده داره! پس این نروژه هست كه گربه داره!!!

حالا جدول این جوری میشه:

5 - 4 - 3 - 2 - 1
سفید - سبز - قرمز - آبی - زرد
سوئدی - آلمانی - انگلیسی - دانماركی - نروژی
آبجو - قهوه - شیر - چای - آب
بلو مستر - پرنس - پال مال - بلندز - دان هیل
سگ - ــــــــ - پرنده - اسب - گربه

تنها حیوان باقیمانده ماهی است كه صاحبش هم آلمانیه باشه!!!!

این هم از یه راه دیگه:

با توجه به بند ۹ و بند ۸ و بند ۱۴ خواهیم داشت:

نروژی ------- -------- -------- --------
------ آبی** -------- ------- --------
------ -------- -------- -------- --------
------ ------- شیر** -------- --------
------ -------- -------- -------- --------

از آنجایی كه رنگ خانه نروژی نمیتواند سبز و سفید(چون سبز و سفید همسایه اند)و قرمز(رنگ خانه انگلیسی است)و آبی(رنگ خانه همسایه نروژی)باشد پس زرد است:

نروژی ------- -------- -------- --------
زرد** آبی** -------- ------- --------
------ -------- -------- -------- --------
------ ------- شیر** -------- --------
------ -------- -------- -------- --------

اما با توجه به بند ۷ صاحب خانه زرد رنگ دانهیل میكشد پس نروژی دانهیل میكشد:

نروژی ------- -------- -------- --------
زرد** آبی** -------- ------- --------
------ -------- -------- -------- --------
------ ------- شیر** -------- --------
دانهیل -------- -------- -------- --------

و با توجه به بند ۱۱ نتیجه میگیریم صاحب خانه دو اسب نگه میدارد:

نروژی ------- -------- -------- --------
زرد** آبی** -------- ------- --------
------ اسب -------- -------- --------
------ ------- شیر** -------- --------
دانهیل -------- -------- -------- --------

خانه دوم نمیتواند به انگلیسی (چون رنگ خانه انگلیسی قرمز است)و سوئدی(چون سوئدی سگ دارد ولی اینجا صاحب خانه دوم اسب دارد)و نروژی متعلق باشد پس یا به المانی متعلق است یا به دانماركی. به المانی تعلق ندارد زیرا اگر تعلق داشته باشد خواهیم داشت:
(((نوشیدنی مورد علاقه المانی نمیتواند شیر(چون صاحب خانه سوم شیر دوست دارد)،چای(چون دانماركی چای دوست دارد)،ابجو(چون دوست دار ابجو بلو مستر میكشد ولی المانی پرنس میكشد)و قهوه(چون صاحب خانه سبز رنگ قهوه دوست دارد ولی خانه دوم ابی رنگ است)باشد،پس آب است. و از طرفی اگر المانی آب دوست داشته باشد،نروژی آبجو دوست خواهد داشت زیرا نمیتواند آب،شیر،قهوه(صاحب خانه سبز رنگ قهوه دوست دارد)و چای(دانماركی چای دوست دارد)باشد. یعنی فرض قرار گرفت المانی در خانه دوم ما را رساند به اینجا كه نروژی آبجو دوست دارد كه با دانهیل كشیدن نروژی تناقض دارد)))

پس المانی نمیتواند در خانه دوم باشد،یعنی گزینه ممكن دیگر یعنی دانماركی در خانه دوم خواهد بود و از انجا كه دانماركی چای دوست دارد خواهیم داشت:

نروژی دانماركی -------- -------- --------
زرد** آبی*** -------- ------- --------
------- اسب* -------- -------- --------
------- چای** شیر ** -------- --------
دانهیل -------- -------- -------- -------- و چون نروژی نمیتواند چای،شیر،قهوه(مورد علاقه صاحب خانه سبز)و آبجو(مورد علاقه كسی كه بلو مستر میكشد)باشد پس آب است و از طرفی با توجه به بند ۱۵ كسی كه بلندز میكشد همسایه ای دارد كه آب دوست دارد پس به ناچار دانماركی باید بلندز بكشد:

(۱) نروژی دانماركی -------- -------- --------
زرد** آبی*** -------- ------- --------
------ اسب* -------- -------- --------
آب** چای** شیر** -------- --------
دانهیل بلندز* -------- -------- --------

چون خانه سبز سمت چپ خانه سفید است پس انگلیسی یا در خانه سوم است یا پنجم،اگر پنجم باشد خواهیم داشت:

نروژی دانماركی -------- -------- انگلیسی
زرد** آبی*** --------- -------- قرمز
------ اسب** ---------- -------- --------
آب** چای** شیر** -------- آبجو(چون قهوه نمیتواند باشد)
دانهیل بلندز* ---------- -------- بلو مستر(بند ۱۲)


و سپس:

نروژی دانماركی-------- -------- انگلیسی
زرد** آبی***--------- -------- قرمز
------- اسب** -------- -------- --------
آب***چای**شیر**قهوه** آبجو(چون قهوه نمیتواند باشد)
دانهیل بلندز*-------- -------- بلو مستر(بند ۱۲)

و در ادامه: نروژی دانماركی-------- -------- انگلیسی
زرد** آبی***--------- سبز**قرمز
------- اسب** -------- -------- --------
آب***چای**شیر**قهوه** آبجو(چون قهوه نمیتواند باشد)
دانهیل بلندز*-------- -------- بلو مستر(بند ۱۲)

ادامه: نروژی دانماركی-------- -------- انگلیسی
زرد** آبی*** سفید سبز**قرمز
------- اسب** -------- -------- --------
آب***چای**شیر**قهوه** آبجو(چون قهوه نمیتواند باشد)
دانهیل بلندز*-------- -------- بلو مستر(بند ۱۲)
حال جالب اینجاست كه سوئدی در هیچیك از خانه های سوم و چهارم نمیتواند باشد،زیرا در هر كدام باشد باید سگ نگه دارد و سیگار پالمال بكشد(چون دیگر سیگار باقی مانده یعنی پرنس را المانی میكشد)و این با بند ۶ در تناقض است.یعنی فرض قرار گرفتن انگلیسی در خانه پنجم در هر صورتی به تناقض می انجامد)))

یعنی انگلیسی در خانه سوم است و خواهیم داشت: (۱) نروژی دانماركی انگلیسی -------- --------
زرد آبی قرمز ------- --------
------ اسب -------- -------- --------
آب چای شیر -------- --------
دانهیل بلندز -------- -------- --------

و چون خانه سبز سمت چپ خانه سفید است:

نروژی دانماركی انگلیسی -------- --------
زرد آبی قرمز سفید سبز
------ اسب -------- -------- --------
آب چای شیر -------- --------
دانهیل بلندز -------- -------- --------

بند۵

نروژی دانماركی انگلیسی -------- --------
زرد آبی قرمز سفید سبز
------ اسب -------- -------- --------
آب چای شیر -------- قهوه
دانهیل بلندز -------- -------- --------

و به ناچار صاحب خانه دوم آبجو دوست دارد:

نروژی دانماركی انگلیسی -------- --------
زرد آبی قرمز سفید سبز
------ اسب -------- -------- --------
آب چای شیر آبجو قهوه
دانهیل بلندز -------- -------- --------

و چون كسی كه بلو مستر میكشد ابجو دوست دارد:

نروژی دانماركی انگلیسی -------- --------
زرد آبی قرمز سفید سبز
------ اسب -------- -------- --------
آب چای شیر آبجو قهوه
دانهیل بلندز -------- بلو مستر --------

و چون آلمانی پرنس میكشد پس نمیتواند در خانه چهارم باشد و با سیگارش یعنی پرنس در خانه پنجم است و سوئدی در خانه چهارم كه البته سگش همراهش است:

نروژی دانماركی انگلیسی سوئدی آلمانی
زرد آبی قرمز سفید سبز
------ اسب -------- سگ --------
آب چای شیر آبجو قهوه
دانهیل بلندز -------- بلو مستر پرنس

انگلیسی مجبور است پالمال دوست داشته باشد كه بنا به بند ۶ پرنده هم خوهد داشت:

نروژی دانماركی انگلیسی سوئدی آلمانی
زرد آبی قرمز سفید سبز

------ اسب پرنده سگ -------- آب چای شیر آبجو قهوه
دانهیل بلندز پالمال بلو مستر پرنس

وبنا به بند ۱۰ نروژی باید گربه داشته باشد و در نتیجه آلمانی ماهی:

نروژی دانماركی انگلیسی سوئدی آلمانی
زرد آبی قرمز سفید سبز
گربه اسب پرنده سگ ماهی
آب چای شیر آبجو قهوه
دانهیل بلندز پالمال بلو مستر پرنس

البته برای این حالت راست به چپ هم قطعا پاسخ كوتاه تری وجود دارد

برچسب ها: معمای انیشتین ، جواب معمای انیشتین ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 دی 1390 06:20 ب.ظ

 
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:22 ق.ظ
Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte more on this
topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little
bit further. Kudos!
جمعه 17 شهریور 1396 06:08 ب.ظ
It's in fact very complex in this busy life to listen news on Television, thus
I just use the web for that purpose, and get the latest
information.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 08:19 ب.ظ
I have read so many articles concerning the blogger
lovers however this paragraph is genuinely a good piece of writing, keep it
up.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:31 ق.ظ
Wow, that's what I was searching for, what a information! existing here at this weblog, thanks admin of this web page.
جمعه 25 فروردین 1396 10:41 ق.ظ
Hi there colleagues, nice paragraph and good urging commented at this place,
I am truly enjoying by these.
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:38 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you
aren't already ;) Cheers!
جمعه 14 آذر 1393 05:28 ب.ظ
با تشکر بابت معمای انیشتین که گذاشتین .....
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر